เกี่ยวกับ : บูรพาโอสถ จำกัด

เกี่ยวกับ บริษัท บูรพาโอสถ จำกัดเริ่มต้นจากกิจการร้านขายยา “บูรพาโอสถ” ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2500 และการเล็งเห็นถึงศักยภาพของการผลิตยาแผนปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงยาของผู้บริโภคภายในประเทศ “บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด” จึงถือกำเนิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ของความเป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี ประกอบกับความเป็นผู้มองการณ์ไกลของคุณปัญญา บูรพาชีพ หนึ่งในกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำ ผู้บุกเบิกและก่อตั้งโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันรุ่นแรกๆในประเทศไทย โดยเบื้องต้นได้ดัดแปลง และปรับโครงสร้างร้านขายยาบริเวณ ชั้น 2 ของร้านขายยา บูรพาโอสถ ตลาดปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นสถานที่ทดลอง และดำเนินกิจการผลิตยาออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2506 ด้วยพนักงานเพียง 3 คนในช่วงแรกของการบริหารการผลิต

ต่อมากิจการมีการขยายตัวเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทมีการเพิ่มพนักงานอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในเดือน เมษายน พ.ศ. 2528 คุณปัญญา บูรพาชีพ ได้ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตจากโรงงานเดิมที่จังหวัดนครสวรรค์ สู่โรงงานแห่งใหม่ ณ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้มีรูปแบบทันสมัย ได้มาตรฐานการผลิตยาทัดเทียมกับนานาชาติ และเพื่อขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดยาในประเทศ โดยยึดถือจากปณิธานที่แน่วแน่มั่นคง 2 ประการของคุณปัญญา บูรพาชีพ คือ การทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ในการกระจายโอกาสการเข้าถึงยาของผู้บริโภคในประเทศ และการทุ่มเทพัฒนามาตรฐานธุรกิจ เพื่อให้ได้เห็นความสำเร็จของธุรกิจที่ตนริเริ่ม

จากปณิธานดังกล่าว บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด จึงมีความภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพที่ผลิตได้ในประเทศ แก่ผู้บริโภคชาวไทยมาโดยตลอด โดยการดำเนินธุรกิจมีจุดมุ่งหมายตั้งอยู่บนมาตรฐานของการผลิตยาที่รักษาไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยยึดหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข คือ GMP (Good Manufacturing Practice) ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นแนวทางตั้งแต่การผลิตครั้งแรกจวบจนปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เช่นการประสบความสำเร็จในการพัฒนาการควบคุมกระบวนผลิตสู่มาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพสากล ISO จากสถาบัน BVQI ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

จากปณิธานข้างต้นของผู้ก่อตั้งในการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน และความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานสากลที่ได้รับความเชื่อถือในหลายประเทศ เป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาภายใต้การผลิตของบริษัท บูรพาโอสถ จำกัด ซึ่งได้รับการยอมรับในวงกว้างจากผู้บริโภค รวมถึงหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั่วไปได้ให้ความเชื่อมั่น และยังเป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพความพร้อมของบริษัท ในการต่อยอดความสำเร็จไปสู่การพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆในอนาคต เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคในประเทศ และการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพสัญชาติไทยไปยังต่างประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับกว้างขวางในตลาดโลกต่อไป